بابک نظری

بیوگرافی بابک نظری...

سوابق هنرمند در شبکه:


هالاباما
تهیه کننده
ریرا
تهیه کننده و کارگردان
گولوبولا
تهیه کننده
نقاش کوچولو2
تهیه کننده
نقاش کوچولو2
کارگردان