6814
خداوند لک لک هارادوست دارد-هماشکیبی،سعیده ذاکری